Lipsett-Rivera, Sonya, Carleton University (Canada), Canadá